headerfotos

Duurzaamheidsnotitie

Zondag 10 maart 2019, 19:52
Door de andere aanpak van renovaties en de enorme ambities die er liggen rond energietransitie en klimaat heeft het bestuur besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor ons complex.

Zeker we zijn al druk in de weer met het isoleren van de woningen (dak, vloer ed) en zonnepanelen. Toch zijn dat al gearriveerde maatregelen. We willen nu kijken naar alle mogelijkheden. Natuurlijk staat daarbij het behoud van het Rijksmonument centraal, zelfs ook waar kunnen we het monument karakter nog versterken en hoe. Al die maatrgelen dienen ook tot een financieel houdbaar overzicht te leiden dat bestendig is. Vandaar dat dit nog geen eenvoudige opgave is.

Hieronder een hoofdstukken overzicht, waar het memo aandacht aan besteedt. De uitwerking wordt gaande 2019 verwacht.

Overzicht over de hoofdstukken die in het duurzaamheidsmemo aan bod zullen komen


 1)    Wat is de duurzaamheidsambitie van Rosehaghe, waar staat de vereniging over 20 jaar? 

Het gaat hier om een overall visie die in het hele proces als inspiratie en na te streven doel kan dienen.

 

2)    Kwaliteiten voor de woningen omschrijven

Om later in het proces gefundeerde beslissingen over toe te passen maatregelen te kunnen nemen is het belangrijk om in het begin een goede omschrijving van de gewenste kwaliteiten van de woningen op te stellen. Dit ideale beeld kan bijvoorbeeld als onderlegger dienen om prioriteiten van maatregelen vast te stellen. Denk hierbij aan de volgende thema's:

-      Comfort (temperatuur in de zomer en winter, tocht, burengeluid)

-      Monumentale waarde

-      Gebruiksgemak 

-      Gezondheid (materiaalgebruik, vochtproblemen en ventilatie)

-      Water en groen (omgang met regenwater en groen in de wijk)

-      Energiezuinigheid (alleen van het gas af, optimaal geïsoleerd, maximaal geïsoleerd)

 

3)    Ambitie over behouden van monumentale waarde in en aan woningen

Het uitwerken van een strategie over de omgang met de monumentale waarde van Rosehaghe voor de komende jaren, ook (maar niet uitsluitend) in relatie met de aanstaande energietransitie. Enkele thema's die hierbij belangrijk zijn:

-      Waardering van de bestaande originele monumentale onderdelen. Op grotere schaal (plattegrond, straatbeeld, heggen, maatschappelijke waarden)

-      Verkennend bouwhistorisch onderzoek, in kaart brengen van de monumentale waarde (op woning type niveau)

-      Hoe ga je om met detaillering als je met vervanging bezig bent. 

-      Omgang met bevoegd gezag

4)    Van het gas af, hoe doen we dat?

In 2050 moet heel Nederland over zijn op duurzame energie. Haarlem wil dat zelfs al in 2040. Als aardgas verdwijnt, moet er iets anders voor in de plaats komen. Om dit te bereiken zijn er verschillende manieren. Een van de grote opgaves voor de komende tijd is het om hiervoor een strategie te ontwikkelen. Met welke maatregelen kunnen we de woningen van Rosehaghe zonder aardgas verwarmen onder behoud van de monumentale waarde en met oog voor de economische randvoorwaarden. In een eerste stap gaat het om een keuze op welk niveau naar oplossingen te zoeken:

  • Centraal met de buurt
  • Centraal op Rosehaghe niveau
  • Op woningniveau
  • Op alle drie niveaus 


 5)    Wat zijn de financiële kaders?

Hoe dicht we bij de stip op de horizon kunnen komen hangt voor een deel ook af van de beschikbare financiële middelen. Door deze goed te definiëren en de kaders vast te leggen kunnen de maatregelen met de grootste impact op de duurzaamheidsambitie van Rosehaghe geïdentificeerd en toegepast worden.


6)   Zijn er slimme exploitatiemodellen voor de woningen denkbaar?

Past het huidige model van verhuren zonder energiecontract nog bij de huidige / toekomstige tijd? Of moeten er andere vormen / verdienmodellen erbij komen om extra financiële ruimte te creëren voor een versnelde implementatie van het duurzaamheidsplan of om meer stappen te kunnen zetten.
Met duidelijk gedefinieerde antwoorden op bovenstaande vragen kan een gefundeerd renovatiebeleid uitgewerkt worden dat binnen de financiële kaders optimaal afgestemd is om de stip op de horizon.

Dat renovatiebeleid wordt vastgelegd in een integraal meerjarenonderhoudsplan waarin voor de komende 15-20 jaren de nodige onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt zijn.