headerfotos

Definitief Visitatie Rapport Rosehaghe - Pro Corp

Vrijdag 18 oktober 2019, 12:01
Rosehaghe is voor het eerst gevisiteerd door Pro Corp. Zij heeft onze woningbouwvereniging doorlicht en met verschillende belanghebbenden gesproken.

Deze visitatie is sinds de nieuwe woningwet uit 2015 verplicht. Tijdens deze doorlichting worden de cijfers bekeken, de wijze van besturen wordt besproken en getoetst, de ambitie, doelmatigheid en mate van presteren wordt besproken met alle belanghebbenden en beoordeeld. Dit alles wordt vastgelegd in een rapport, hier te lezen. De bestuurlijke reactie, zowel bestuur als RvC, kunt u hier lezen.