headerfotos

Wat doet de Raad van Commissarissen van Rosehaghe?

Zaterdag 09 juni 2018, 12:36
Paul Trumpie, de voorzitter van onze Raad van Commissarissen, legt hieronder uit wat hun activiteiten zijn.

In de governance* woningcorporaties (en in de wet) is vastgelegd dat een toegelaten instelling* zoals Rosehaghe, een Raad van Commissarissen dient te hebben die o.a. toezicht houdt op het bestuur van de vereniging.  Een en ander is in de statuten vastgelegd. Als ik het opschrijf ziet het er wel wat formeel uit, maar zo is het nu eenmaal. Veel woningcorporaties zijn inmiddels geen vereniging meer zoals Rosehaghe, maar vaak een stichting die bestuurd wordt door een directeur-bestuurder. Ook in een dergelijke organisatie dient er een Raad van Commissarissen te zijn.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Rosehaghe bestaat uit drie personen met elk hun specifieke aandachtsgebied*; Thomas de Gijsel (belastingadviseur) houdt de financiën goed in de gaten, Margreet Temme (monumenten en restauratie adviseur) kijkt met een kritische blik naar het onderhoud aan het rijksmonumentale bezit van Rosehaghe en ik, Paul Trumpie (adviseur en gepensioneerd directeur van een woningvereniging) houdt de vinger aan de pols op het gebied van juridische zaken en bestuurlijke taken. Zo nodig kunnen we ons laten bijstaan door externe adviseurs. Tevens is de RvC de opdrachtgever voor de externe accountant die het jaarverslag goedkeurt.

Er wordt doorgaans 4 a 5 keer per jaar met het bestuur van de vereniging vergaderd over de jaarstukken*, de begroting en de meerjarenbegroting, de jaarlijkse huurindexatie*, het onderhoud aan de woningen en de actiepunten die uit de bewonerscommmissie voortkomen. Ikzelf of een van de andere leden van de RvC heeft meestal twee keer per jaar een overleg met de bewonerscommissie.

De RvC houdt jaarlijks evaluatiegesprekken met de bestuursleden en deze worden ook vastgelegd. Maar los van deze statutair bepaalde werkzaamheden hebben we als RvC een goed contact met de bestuursleden en geven we gevraagd en ongevraagd advies over speciale aangelegenheden en vraagstukken. Maar daarbij blijft het bestuur besturen. Indien er een nieuw bestuurslid aantreedt of de termijn van een huidig bestuurslid wordt verlengd, dient de RvC aan de Autoriteit Woningcorporaties(Aw)* voor dat bestuurslid de "fit en proper" test aan te vragen. Bij deze test wordt gekeken naar de geschiktheid en de competenties* van het betreffende (adspirant) bestuurslid.

Sinds 2015 functioneert de huidige RvC en we hebben al wat zaken kunnen zien passeren, zoals de gesprekken met de Aw in het kader van het herstelplan*, de nieuwe statuten, het nieuwe huishoudelijk reglement, de "fit en proper" test voor de penningmeester en nu onlangs de pilot zonnepanelen. Ook de toekomstvisie van de vereniging heeft de aandacht van de RvC.

Het wordt toch nog een heel verhaal. Maar de RvC houdt alles (vaak achteraf) goed in de gaten om ervoor te zorgen dat de bewoners goed kunnen blijven wonen in dit prachtige woningbezit in Haarlem!

Vriendelijke groet,

ing. Paul D. Trumpie, 
voorzitter Raad van Commissarissen

Lastige woorden lijst:
Governance: regels en voorschriften voor het besturen van organisaties, meestal opgesteld door controlerende organisaties. De 'governance code' voor woningcorporaties zijn vastgelegd in de woningwet uit 2015 en worden gehandhaafd door de Autoriteit woningcorporaties. (Aw).
Toegelaten instelling: Dat klinkt als iets waar je bij wil horen. Toegelaten instellingen zijn die instellingen die met maatschappelijk geld, lees overheidsgeld, opgericht zijn. Zo zijn de woningen van Rosehaghe ooit gefinancierd door het Rijk. Alle 2,4 miljoen sociale huurwoningen zijn gefinancierd door het Rijk. Ze worden beheerd door verschillende corporaties, zoals Ymere Elan en dergerlijke. Deze corporaties zijn toegelaten instellingen die onder de woningwet 2015 vallen. In de woningwet staan de voorschriften voor woningcorporaties, gecontroleerd door de Aw.
Aandachtsgebied: specifiek onderwerp waar de commissaris veel kennis over heeft en aandacht op richt.
Jaarstukken: Het algemene Jaarverslag met de jaarrekening en de verantwoording.
Huurindexatie: 
Huurverhoging.
Autoriteit Woningcorporaties (Aw): Overheidsorganisatie die het naleven van de woningwet door de corporaties controleert en handhaaft.
Competentie:
Kundigheid en kwaliteit van de betreffende persoon
Herstelplan: Rosehaghe is op 15 noveber 2015 onder verscheprt toezicht gesteld door de Aw vanwege een aantal factoren. Zij, de Aw, heeft ons toen opgedragen een herstelplan te schrijven. Dit is op 8 mei 2016 ingediend en op 10 juli 2016 geaccepteerd door de Aw. In december 2017 is er een evaluatie van het herstelplan opgesteld door het bestuur. Hierin werd duidelijk dat alle doelen uit het herstelplan zijn gehaald. Reden voor een nieuw overleg met de Aw.